Men’s section standings after 2 rounds:

1-3. Ni Hua, Wang Yue, Zhou Jianchao 1.5
4-6. Ding Liren, Wang Hao, Li Chao 1.0
7-8. Bu Xiangzhi, Zhang Pengxiang 0.5

LIVE games here: http://live.chinaqiyuan.com/chess_jz.html

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,
Share: 0